definicje

facs


wikipediaCytometria przepływowa : technika wykorzystująca system przyrządów do wykonywania, przetwarzania i wyświetlania jednego lub więcej pomiarów na poszczególnych komórkach uzyskanych z zawiesiny komórek. Komórki zazwyczaj barwi się jednym lub większą liczbą barwników fluorescencyjnych specyficznych dla interesujących składników komórki, np. DNA, i mierzy się fluorescencję każdej komórki, gdy szybko przechodzi ona przez wiązkę wzbudzenia (laser lub lampa rtęciowa). Fluorescencja zapewnia ilościowy pomiar różnych właściwości biochemicznych i biofizycznych komórki, a także podstawę do sortowania komórek. Inne mierzalne parametry optyczne obejmują absorpcję światła i rozpraszanie światła, przy czym te ostatnie mają zastosowanie do pomiaru wielkości komórki, kształtu, gęstości, ziarnistości i absorpcji plam.
Separacja komórek
Komórki hodowane : komórki rozmnażane in vitro w specjalnych pożywkach sprzyjających ich wzrostowi. Hodowane komórki są wykorzystywane między innymi do badania procesów rozwojowych, morfologicznych, metabolicznych, fizjologicznych i genetycznych.
Antygeny, CD : Antygeny różnicujące znajdujące się na leukocytach ssaków. CD oznacza klaster różnicowania, który odnosi się do grup przeciwciał monoklonalnych, które wykazują podobną reaktywność z pewnymi subpopulacjami antygenów z określonego etapu linii lub różnicowania. Subpopulacje antygenów są również znane pod tym samym oznaczeniem CD.
Zielone białka fluorescencyjne : analogi białek i pochodne zielonego białka fluorescencyjnego Aequorea victoria, które emitują światło (FLUORESCENCE), gdy są podekscytowane promieniami ULTRAVIOLET. Są one używane w GENERACH RAPORTÓW przy wykonywaniu TECHNIKI GENETYCZNEJ. Wytworzono wiele mutantów, które emitują inne kolory lub są wrażliwe na pH.
Apoptoza : jeden z mechanizmów, za pomocą których następuje ŚMIERĆ KOMÓREK (porównaj z NECROSIS i AUTOPHAGOCYTOSIS). Apoptoza jest mechanizmem odpowiedzialnym za fizjologiczne usuwanie komórek i wydaje się być wewnętrznie zaprogramowana. Charakteryzuje się charakterystycznymi zmianami morfologicznymi w jądrze i cytoplazmie, rozszczepieniem chromatyny w regularnie rozmieszczonych miejscach oraz rozszczepieniem endonukleolitycznym genomowego DNA; (FRAGMENTACJA DNA); w miejscach międzynukleosomalnych. Ten sposób śmierci komórek służy jako równowaga mitozy w regulacji wielkości tkanek zwierzęcych i pośredniczeniu w procesach patologicznych związanych ze wzrostem guza.
Różnicowanie komórek : Postępujące ograniczenie potencjału rozwojowego i rosnąca specjalizacja funkcji, która prowadzi do tworzenia wyspecjalizowanych komórek, tkanek i narządów.
Linia komórkowa, guz : linia komórkowa pochodząca z hodowanych komórek nowotworowych.
Przeciwciała, monoklonalne : Przeciwciała wytwarzane przez pojedynczy klon komórek.
Proliferacja komórek : wszystkie procesy związane ze wzrostem NUMERU KOMÓREK, w tym PODZIAŁ KOMÓREK.
Komórki macierzyste : Względnie niezróżnicowane komórki, które zachowują zdolność do dzielenia się i namnażania przez całe życie poporodowe, zapewniając komórki progenitorowe, które mogą różnicować się w wyspecjalizowane komórki.
Reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą : odmiana techniki PCR, w której cDNA wytwarza się z RNA poprzez odwrotną transkrypcję. Powstały cDNA jest następnie amplifikowany przy użyciu standardowych protokołów PCR.
RNA, Messenger : sekwencje RNA, które służą jako szablony do syntezy białek. Bakteryjne mRNA są zasadniczo pierwotnymi transkryptami, ponieważ nie wymagają przetwarzania potranskrypcyjnego. Eukariotyczny mRNA jest syntetyzowany w jądrze i musi zostać wyeksportowany do cytoplazmy w celu translacji. Większość eukariotycznych mRNA ma sekwencję kwasu poliadenylowego na końcu 3 ’, określaną jako ogon poli (A). Funkcja tego ogona nie jest na pewno znana, ale może odgrywać rolę w eksporcie dojrzałego mRNA z jądra, a także w pomocy w stabilizacji niektórych cząsteczek mRNA przez opóźnienie ich degradacji w cytoplazmie.
Immunofenotypowanie : proces klasyfikacji komórek układu odpornościowego na podstawie różnic strukturalnych i funkcjonalnych. Proces ten jest powszechnie stosowany do analizy i sortowania limfocytów T na podzbiory oparte na antygenach CD za pomocą cytometrii przepływowej.
Linia komórkowa : ustalone kultury komórkowe, które mogą się rozmnażać w nieskończoność.
Myszy, Inbred C57BL
Limfocyty T : Limfocyty odpowiedzialne za odporność komórkową. Zidentyfikowano dwa typy – cytotoksyczne (T-LYMPHOCYTES, CYTOTOXIC) i pomocnicze limfocyty T (T-LYMPHOCYTES, HELPER-INDUCER). Powstają, gdy limfocyty krążą przez DŁONIĘ TYMCZASOWĄ i różnicują się do tymocytów. Poddane działaniu antygenu dzielą się szybko i wytwarzają dużą liczbę nowych komórek T uczulonych na ten antygen.
Antygeny, powierzchnia : Antygeny na powierzchniach komórek, w tym zakaźne lub obce komórki lub wirusy. Zazwyczaj są to grupy zawierające białka na błonach komórkowych lub ścianach i mogą być izolowane.
Myszy, Inbred BALB C
Hematopoetyczne komórki macierzyste : komórki progenitorowe, z których pochodzą wszystkie komórki krwi.
Komórki szpiku kostnego : Komórki zawarte w szpiku kostnym, w tym komórki tłuszczowe (patrz ADIPOCYTES); KOMÓRKI STROMALNE; MEGAKARYOCITY; i bezpośrednie prekursory większości komórek krwi.
Białka luminescencyjne : białka, które biorą udział w zjawisku emisji światła w systemach żywych. Uwzględniono „enzymatyczny” i „nieenzymatyczny” typ układu z lub bez obecności tlenu lub kofaktorów.
Przetrwanie komórek : okres żywotności komórki charakteryzujący się zdolnością do wykonywania niektórych funkcji, takich jak metabolizm, wzrost, rozmnażanie, pewna forma odpowiedzi i zdolność adaptacji.
Antygeny, CD34 : Glikoproteiny znajdujące się na niedojrzałych komórkach krwiotwórczych i komórkach śródbłonka. Są to jedyne jak dotąd cząsteczki, których ekspresja w układzie krwionośnym jest ograniczona do niewielkiej liczby komórek progenitorowych w szpiku kostnym.
Glikoproteiny błonowe : Glikoproteiny znajdujące się na błonie lub powierzchni komórek.
Aktywacja limfocytów : Morfologiczna zmiana małych limfocytów B lub limfocytów T w hodowli na duże komórki podobne do blastów zdolne do syntezy DNA i RNA oraz do podziału mitotycznego. Jest indukowany przez INTERLEUKINS; MITOGENY, takie jak PHYTOHEMAGGLUTININS i przez określone ANTYGENY. Może także wystąpić in vivo, jak w ODRZUCENIU SZCZYTU.
Technika fluorescencyjnego przeciwciała : Test na antygen tkankowy przy użyciu metody bezpośredniej, poprzez sprzęganie przeciwciała z barwnikiem fluorescencyjnym (FLUORESCENT ANTIBODY TECHNIQUE, DIRECT) lub metodą pośrednią, poprzez utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało, który jest następnie znakowany skoniugowanym z fluoresceiną anty- przeciwciało immunoglobulinowe (FLUORESCENTNA ANTYBODY TECHNIKA, POŚREDNIE). Następnie tkanka jest badana za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
Antygeny, Thy-1 : Grupa różnicujących antygenów powierzchniowych, jedna z pierwszych odkrytych na tymocytach i limfocytach T. Pierwotnie zidentyfikowane u myszy, występują również u innych gatunków, w tym u ludzi, i są wyrażane na neuronach mózgu i innych komórkach.
Blotting, Western : Identyfikacja białek lub peptydów, które zostały elektroforetycznie oddzielone przez przeniesienie bibuły z żelu do elektroforezy na paski papieru nitrocelulozowego, a następnie znakowanie sondami przeciwciał.
Cykl komórkowy : złożona seria zjawisk zachodzących między końcem jednego PODZIAŁU KOMÓREK a końcem następnego, za pomocą którego materiał komórkowy jest duplikowany, a następnie dzielony między dwie komórki potomne. Cykl komórkowy obejmuje INTERFASĘ, która obejmuje FAZĘ G0; FAZA G1; FAZA S; oraz FAZA G2, I FAZA PODZIAŁU KOMÓREK.
Antygeny, CD45 : glikoproteiny o wysokiej masie cząsteczkowej wyjątkowo wyrażane na powierzchni LEUKOCYTES i ich hemopoetycznych prekursorów. Zawierają aktywność cytoplazmatycznego białka fosfatazy tyrozynowej, która odgrywa rolę w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej z ODBIORNIKÓW POWIERZCHNI KOMÓREK. Antygeny CD45 występują jako liczne izoformy, które wynikają z alternatywnego składania mRNA i różnicowego użycia trzech eksonów.
Ekspresja genów : fenotypowa manifestacja genu lub genów w procesach TRANSKRYPCJI GENETYCZNEJ i TRANSLACJI GENETYCZNEJ.
Integryna alfa6 : Podjednostka alfa integryny, która przede wszystkim wiąże się z INTEGRIN BETA1 lub INTEGRIN BETA4, tworząc heterodimery wiążące lamininę. Integryna alfa6 ma dwie alternatywnie składane izoformy: integrynę alfa6A i integrynę alfa6B, które różnią się domenami cytoplazmatycznymi i są regulowane w sposób zależny od tkanki i stadium rozwoju.
Techniki hodowli komórkowej : Metody utrzymywania lub wzrostu CELLS in vitro.
Komórki z populacją boczną : grupa komórek zidentyfikowana na profilach CYTOMETRII PRZEPŁYWU jako odmienna od głównej grupy komórek dzięki ich zdolności do wytłaczania barwnika fluorescencyjnego Hoechst 33342, często charakterystycznej właściwości mniej zróżnicowanych komórek progenitorowych i macierzystych.
Śledziona : Zamknięty narząd limfatyczny, przez który filtruje się krew żylna.
Komórki nowotworowe, hodowane : Komórki hodowane in vitro z tkanki nowotworowej. Jeśli można je ustanowić jako linię komórek nowotworowych, można je rozmnażać w hodowli komórkowej w nieskończoność.
CD4-dodatnie limfocyty T : krytyczna subpopulacja limfocytów T zaangażowanych w indukcję większości funkcji immunologicznych. Wirus HIV ma selektywny tropizm wobec komórki T4, która wyraża marker fenotypowy CD4, receptor dla HIV. W rzeczywistości kluczowym elementem głębokiej immunosupresji obserwowanej w przypadku zakażenia HIV jest wyczerpanie tego podzbioru limfocytów T.
Limfocyty B : Komórki limfoidalne związane z odpornością humoralną. Są to krótkotrwałe komórki przypominające limfocyty ptaków pochodzące z kaletki w ich produkcji immunoglobulin po odpowiedniej stymulacji.
Embrionalne komórki macierzyste : komórki pochodzące z MASY KOMÓREK WEWNĘTRZNYCH BLASTOCYST, które powstają przed wszczepieniem do ściany macicy. Zachowują zdolność do dzielenia, proliferacji i dostarczania komórek progenitorowych, które mogą różnicować się w komórki wyspecjalizowane.
Komórki dendrytyczne : wyspecjalizowane komórki układu krwiotwórczego, które mają rozszerzenia podobne do rozgałęzień. Występują w całym układzie limfatycznym oraz w tkankach innych niż limfoidalne, takie jak SKÓRA i nabłonek jelit, dróg oddechowych i układu rozrodczego. Wyłapują i przetwarzają ANTYGENY i prezentują je T-KOMÓREK, stymulując w ten sposób IMMUNITETY KOMÓRKOWE. Różnią się one od nie-hematopoetycznych FOLLIKULARNYCH KOMÓREK DENDRYTOWYCH, które mają podobną morfologię i funkcję układu odpornościowego, ale pod względem odporności humoralnej (PRODUKCJA PRZECIWCIAŁA).
Monocyty : Duże, fagocytarne leukocyty jednojądrzaste wytwarzane w KRĘGU KOŚCI kręgowca i uwalniane do KRWI; zawierają duże, owalne lub nieco wcięte jądro otoczone obszerną cytoplazmą i licznymi organellami.
Mikroskopia, fluorescencja : Mikroskopia próbek barwionych barwnikiem fluorescencyjnym (zazwyczaj izotiocyjanian fluoresceiny) lub materiałów naturalnie fluorescencyjnych, które emitują światło pod wpływem promieniowania ultrafioletowego lub niebieskiego. Mikroskopia immunofluorescencyjna wykorzystuje przeciwciała znakowane barwnikiem fluorescencyjnym.
Techniki współhodowli : Technika hodowania mieszanych typów komórek in vitro w celu umożliwienia ich synergistycznych lub antagonistycznych interakcji, takich jak przy różnicowaniu komórek lub apoptozie. Kokultura może składać się z różnych rodzajów komórek, tkanek lub narządów ze stanów normalnych lub chorobowych.
Transfekcja : Pobieranie nagiego lub oczyszczonego DNA przez CELLS, zwykle oznacza proces zachodzący w komórkach eukariotycznych. Jest analogiczny do transformacji bakteryjnej (TRANSFORMACJA, BAKTERYJNY) i oba są rutynowo stosowane w TECHNIKACH TRANSFERU GENU.
Barwniki fluorescencyjne : środki, które emitują światło po wzbudzeniu światłem. Długość fali emitowanego światła jest zwykle dłuższa niż fali światła padającego. Fluorochromy to substancje powodujące fluorescencję w innych substancjach, tj. Barwniki stosowane do znakowania lub znakowania innych związków fluorescencyjnymi znacznikami.
Podział komórki : Rozszczepienie komórki. Obejmuje CYTOKINESIS, gdy CYTOPLASM komórki jest podzielony, i podział komórek jądra komórkowego.
Interferon-gamma : główny interferon wytwarzany przez stymulowane mitogennie lub antygenowo LYMPHOCYTES. Jest strukturalnie różny od INTERFERONU TYPU I, a jego główną aktywnością jest immunoregulacja. Ma to związek z ekspresją ANTYGENÓW HISTOKOMPATYBILNOŚCI KLASY II w komórkach, które normalnie ich nie wytwarzają, co prowadzi do CHORÓB AUTOIMMUNII.
Wektory genetyczne : cząsteczki DNA zdolne do autonomicznej replikacji w komórce gospodarza, do których można wstawić i w ten sposób amplifikować inne sekwencje DNA. Wiele pochodzi z PLAZMIDÓW; BAKTERIOPHARY; lub WIRUSY. Służą do transportu obcych genów do komórek biorców. Wektory genetyczne posiadają funkcjonalne miejsce replikatora i zawierają ZNAKI GENETYCZNE, aby ułatwić ich selektywne rozpoznawanie.
Test immunosorbentowy połączony z enzymem : Test immunologiczny wykorzystujący przeciwciało znakowane markerem enzymatycznym, takim jak peroksydaza chrzanowa. Podczas gdy enzym lub przeciwciało są związane z substratem immunosorbentowym, oba zachowują aktywność biologiczną; zmiana aktywności enzymu w wyniku reakcji enzym-przeciwciało-antygen jest proporcjonalna do stężenia antygenu i może być mierzona spektrofotometrycznie lub gołym okiem. Opracowano wiele odmian tej metody.
Aneksyna A5 : białko z rodziny aneksyn izolowane z ludzkiego PLACENTA i innych tkanek. Hamuje cytozolowe PHOSPHOLIPASE A2 i wykazuje aktywność przeciwzakrzepową.
Myszy, transgeniczne : Myszy laboratoryjne, które zostały wyprodukowane z genetycznie zmanipulowanego EGG lub EMBRYO, MAMMALIAN.
Leukocyty, jednojądrzaste : dojrzałe limfocyty i monocyty transportowane przez krew do przestrzeni pozanaczyniowej organizmu. Można je odróżnić morfologicznie od dojrzałych leukocytów granulocytowych dzięki ich dużym, nie-klapowanym jądrom i brakowi grubych, mocno zabarwionych granulek cytoplazmatycznych.
Adhezja komórek : przyczepność komórek do powierzchni lub innych komórek.
Cytokiny : białka niebędące przeciwciałami wydzielane przez zapalne leukocyty i niektóre komórki nieleukocytowe, które działają jako mediatory międzykomórkowe. Różnią się one od klasycznych hormonów tym, że są wytwarzane przez wiele rodzajów tkanek lub komórek, a nie przez wyspecjalizowane gruczoły. Na ogół działają lokalnie w sposób parakrynny lub autokrynny, a nie hormonalny.
Immunohistochemia : Histochemiczna lokalizacja substancji immunoreaktywnych przy użyciu znakowanych przeciwciał jako odczynników.
Myszy, SCID : Myszy homozygotyczne pod względem zmutowanego autosomalnego recesywnego genu „scid”, który znajduje się na centromerowym końcu chromosomu 16. Myszy te nie mają dojrzałych, funkcjonalnych limfocytów, a zatem są bardzo podatne na śmiertelne zakażenia oportunistyczne, jeśli nie są przewlekle leczone antybiotykami. Brak odporności komórek B i T przypomina ciężki zespół złożonego niedoboru odporności (SCID) u niemowląt. Myszy SCID są przydatne jako modele zwierzęce, ponieważ są one podatne na implantację ludzkiego układu odpornościowego produkującego ludzkie myszy hematochimeryczne SCID (SCID-hu).
Linia komórkowa : Historia rozwoju określonych zróżnicowanych typów komórek, nawiązująca do pierwotnych komórek macierzystych w zarodku.
Regulacja ekspresji genów : Każdy proces, w którym czynniki jądrowe, cytoplazmatyczne lub międzykomórkowe wpływają na różnicową kontrolę (indukcję lub represję) działania genów na poziomie transkrypcji lub translacji.
Fenotyp : wygląd zewnętrzny jednostki. Jest produktem interakcji między genami oraz między GENOTYPEM a środowiskiem.
Profilowanie ekspresji genów : określenie wzoru genów wyrażanych na poziomie TRANSKRYPCJI GENETYCZNEJ, w określonych okolicznościach lub w określonej komórce.
Geny, reporter : geny, których ekspresja jest łatwo wykrywalna i dlatego są wykorzystywane do badania aktywności promotora w wielu pozycjach w docelowym genomie. W technologii rekombinacji DNA geny te mogą być przyłączone do interesującego regionu promotora.
Ruch komórek : ruch komórek z jednego miejsca do drugiego. Odróżnij się od CYTOKINESIS, czyli procesu podziału CYTOPLASMU komórki.
Antygeny, CD3 : Kompleks co najmniej pięciu polipeptydów związanych z błoną w dojrzałych limfocytach T, które są niekowalencyjnie związane ze sobą iz receptorem komórek T (RECEPTORS, ANTIGEN, T-CELL). Kompleks CD3 obejmuje łańcuchy gamma, delta, epsilon, zeta i eta (podjednostki). Gdy antygen wiąże się z receptorem komórek T, kompleks CD3 transdukuje sygnały aktywujące do cytoplazmy komórki T. Łańcuchy gamma i delta CD3 (podjednostki) są oddzielone i niepowiązane z łańcuchami gamma / delta receptora komórek T (RECEPTORS, ANTIGEN, T-CELL, GAMMA-DELTA).
Transdukcja sygnału: Wewnątrzkomórkowy transfer informacji (aktywacja / hamowanie biologiczne) poprzez szlak sygnałowy. W każdym systemie transdukcji sygnału sygnał aktywacji / hamowania z biologicznie aktywnej cząsteczki (hormonu, neuroprzekaźnika) zachodzi za pośrednictwem sprzężenia receptora / enzymu z drugim układem przekaźnikowym lub kanałem jonowym. Transdukcja sygnału odgrywa ważną rolę w aktywowaniu funkcji komórkowych, różnicowaniu komórek i proliferacji komórek. Przykładami układów transdukcji sygnału są układ postsynaptyczny receptor-kwas jonowo-wapniowy GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID, szlak aktywacji komórek T za pośrednictwem receptora i aktywacja fosfolipaz za pośrednictwem receptora. Te związane z depolaryzacją błonową lub wewnątrzkomórkowym uwalnianiem wapnia obejmują zależną od receptora aktywację funkcji cytotoksycznych w granulocytach i synaptyczne wzmocnienie aktywacji kinazy białkowej. Niektóre ścieżki przekazywania sygnału mogą być częścią większych ścieżek przekazywania sygnału; na przykład aktywacja kinazy białkowej jest częścią ścieżki sygnału aktywacji płytek krwi.
Podjednostka receptora interleukiny-3 alfa : Podjednostka receptora interleukiny-3 o niskim powinowactwie, która łączy się ze wspólną podjednostką receptora CYTOKINE RECEPTOR, tworząc receptor o wysokim powinowactwie dla INTERLEUKIN-3.
Killer Cells, Natural : Limfocyty pochodzące ze szpiku kostnego, które mają właściwości cytotoksyczne, klasycznie skierowane przeciwko komórkom transformowanym i zakażonym wirusem. W przeciwieństwie do T KOMÓREK; i B KOMÓRKI; KOMÓRKI NK nie są swoiste dla antygenu. Cytotoksyczność komórek naturalnych zabójców jest określana przez zbiorczą sygnalizację szeregu hamujących i stymulujących ODBIORNIKÓW POWIERZCHNI KOMÓREK. Podzbiór T-LYMPHOCYT zwanych NATURALNYMI KOMÓRKAMI TYPU KILLER ma niektóre właściwości tego typu komórek.
Antygeny, różnicowanie : Antygeny wyrażane głównie na błonach żywych komórek podczas kolejnych etapów dojrzewania i różnicowania. Jako markery immunologiczne mają wysoką swoistość narządów i tkanek i są przydatne jako sondy w badaniach normalnego rozwoju komórek, a także transformacji nowotworowej.
Neoplastyczne komórki macierzyste : wysoce proliferacyjne, samoodnawiające się i tworzące kolonie komórki macierzyste, które dają początek NEOPLASMS.
5-izotiocyjanian fluoresceiny: sonda fluorescencyjna, która może być sprzężona z tkanką i białkami. Jest stosowany jako znacznik w procedurach barwienia przeciwciał fluorescencyjnych, a także w technikach wiązania białek i aminokwasów.
Czynniki czasu : elementy o ograniczonych odstępach czasu, przyczyniające się do konkretnych wyników lub sytuacji.
Reakcja łańcuchowa polimerazy : metoda in vitro do wytwarzania dużych ilości specyficznych fragmentów DNA lub RNA o określonej długości i sekwencji z niewielkich ilości krótkich sekwencji flankujących oligonukleotyd (startery). Niezbędne etapy obejmują denaturację termiczną dwuniciowych cząsteczek docelowych, przyłączanie starterów do ich sekwencji komplementarnych i wydłużanie przyłączonych starterów przez enzymatyczną syntezę z polimerazą DNA. Reakcja jest wydajna, specyficzna i niezwykle czuła. Zastosowania reakcji obejmują diagnozowanie choroby, wykrywanie trudnych do izolacji patogenów, analizę mutacji, testy genetyczne, sekwencjonowanie DNA i analizę zależności ewolucyjnych.
Komórki śródbłonka : wysoce wyspecjalizowane komórki nabłonkowe, które wyściełają SERCE; NACZYNIA KRWIONOŚNE; i naczynia limfatyczne, tworząc ENDOTHELIUM. Mają kształt wielokąta i są łączone za pomocą ciasnych połączeń. Ciasne połączenia pozwalają na zmienną przepuszczalność dla określonych makrocząsteczek, które są transportowane przez warstwę śródbłonka.
Markery biologiczne : mierzalne i kwantyfikowalne parametry biologiczne (np. Specyficzne stężenie enzymu, specyficzne stężenie hormonu, specyficzny rozkład fenotypu genu w populacji, obecność substancji biologicznych), które służą jako wskaźniki dla ocen związanych ze zdrowiem i fizjologią, takich jak ryzyko choroby, zaburzenia psychiczne, narażenie środowiska i jego skutki, diagnoza choroby, procesy metaboliczne, nadużywanie substancji, ciąża, rozwój linii komórkowej, badania epidemiologiczne itp.
Mikroskopia, konfokalna : technika mikroskopii świetlnej, w której jednocześnie tylko mała plamka jest oświetlana i obserwowana. Obraz jest konstruowany poprzez skanowanie pola punkt po punkcie w ten sposób. Źródła światła mogą być konwencjonalne lub laserowe i możliwe są obserwacje fluorescencyjne lub transmitowane.
Makrofagi : stosunkowo długo żyjąca komórka fagocytarna tkanek ssaków pochodzących z krwi MONOCYTES. Główne typy to MAKROFONY OCHRONNE; MAKROFONY ALVEOLARNE; HISTIOCYTY; KOMÓRKI KUPFFERA wątroby; i OSTEOCLASTS. Mogą dalej różnicować się w obrębie przewlekłych zmian zapalnych w KOMÓRKI EPITELIOIDOWE lub mogą się łączyć w celu utworzenia KOMÓREK GIANT GIANT CIAŁA ZAGRANICZNEGO lub KOMÓREK GIANTÓW LANGHANS. (z The Dictionary of Cell Biology, Lackie and Dow, wydanie trzecie).
Błona komórkowa : Selektywnie przepuszczalna membrana zawierająca lipidy i białka, która otacza cytoplazmatę w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.
Białka błonowe : Białka znajdujące się w błonach, w tym w błonach komórkowych i wewnątrzkomórkowych. Składają się z dwóch rodzajów, białek obwodowych i integralnych. Obejmują one większość enzymów związanych z błoną, białka antygenowe, białka transportowe oraz receptory leków, hormonów i lektyn.
Test jednostek tworzących kolonie : technika cytologiczna do mierzenia pojemności funkcjonalnej komórek macierzystych poprzez badanie ich aktywności.
Dane sekwencji molekularnej : opisy konkretnych sekwencji aminokwasowych, węglowodanowych lub nukleotydowych, które pojawiły się w opublikowanej literaturze i / lub są zdeponowane w bazach danych takich jak GENBANK, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), National Biomedical Research Foundation (NBRF) ) lub inne repozytoria sekwencji.
Podzbiory limfocytów : Klasyfikacja limfocytów na podstawie strukturalnie lub funkcjonalnie różnych populacji komórek.
Klonowane komórki : grupa genetycznie identycznych komórek, wszystkie wywodzące się z jednej wspólnej komórki przodków przez mitozę u eukariontów lub przez binarne rozszczepienie u prokariotów. Komórki klonowe obejmują również populacje rekombinowanych cząsteczek DNA, wszystkie mające tę samą wstawioną sekwencję. (From King & Stansfield, Dictionary of Genetics, 4th ed)
Przeciwciała : Cząsteczki immunoglobulin o określonej sekwencji aminokwasowej, dzięki którym oddziałują tylko z ANTIGENEM (lub bardzo podobnym kształtem), które indukowały ich syntezę w komórkach szeregu limfoidalnego (zwłaszcza KOMÓREK PLAZMOWYCH).
Analiza sekwencji matrycy oligonukleotydowej : Hybrydyzacja próbki kwasu nukleinowego do bardzo dużego zestawu SOND OLIGONUKLEOTYDOWYCH, które zostały indywidualnie zamocowane w kolumnach i rzędach do stałego podłoża, w celu ustalenia SEKWENCJI BAZOWEJ lub w celu wykrycia zmian w sekwencji genowej, GENE EKSPRESJA lub MAPOWANIE GENU.
Leki przeciwnowotworowe : Substancje, które hamują lub zapobiegają proliferacji NEOPLASMS.
Współczynnik martwicy nowotworów alfa : glikoproteina w surowicy wytwarzana przez aktywowane MAKROFAGI i inne leukocyty mononuklearne ssaków. Ma działanie martwicze na linie komórek nowotworowych i zwiększa zdolność do odrzucania przeszczepów nowotworów. Znany również jako TNF-alfa, jest tylko 30% homologiczny z TNF-beta (LYMPHOTOXIN), ale mają one RECEPTORY TNF.
Antygeny, CD14 : glikoproteiny błonowe zakotwiczone w glikolipidach eksprymowane na komórkach linii mielomonocytów, w tym monocytach, makrofagach i niektórych granulocytach. Działają jako receptory kompleksu lipopolisacharydu (LPS) i białka wiążącego LPS.
Terapia genetyczna : techniki i strategie, które obejmują zastosowanie sekwencji kodujących i inne konwencjonalne lub radykalne środki do transformacji lub modyfikacji komórek w celu leczenia lub odwracania stanów chorobowych.
Komórki nabłonkowe : komórki wyściełające wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię ciała, tworząc warstwy komórkowe (EPITHELIUM) lub masy. Komórki nabłonkowe wyściełające SKÓRĘ; Usta; NOS; a ANALNY KANAŁ pochodzi z ektodermy; te wyściełające UKŁAD ODDECHOWY i UKŁAD POKARMOWY pochodzą od endodermy; inne (układ sercowo-naczyniowy i układ limfatyczny) pochodzą z mezodermy. Komórki nabłonkowe można podzielić głównie na podstawie kształtu i funkcji komórek na nabłonkowe, gruczołowe i przejściowe komórki nabłonkowe.
Regulacja w dół : Negatywny wpływ regulacyjny na procesy fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym lub systemowym. Na poziomie molekularnym główne miejsca regulacji obejmują receptory błonowe, geny (REGULACJA WYRAŻANIA GENU), mRNA (RNA, MESSENGER) i białka.
Liczba komórek : liczba KOMÓREK określonego rodzaju, zwykle mierzona na jednostkę objętości lub obszaru próbki.
Rekombinowane białka : Białka przygotowane z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA.
Fibroblasty : komórki tkanki łącznej, które wydzielają macierz zewnątrzkomórkową bogatą w kolagen i inne makrocząsteczki.
Rekombinowane białka fuzyjne : Rekombinowane białka wytwarzane przez TŁUMACZENIE GENETYCZNE skondensowanych genów utworzone przez połączenie SEKWENCJI REGULACYJNYCH KWASU NUKLEINOWEGO jednego lub więcej genów z sekwencjami kodującymi białko jednego lub więcej genów.
Śródbłonek, naczyniowy : Pojedyncza warstwa brukowa komórek, które wyściełają powierzchnię światła całego układu naczyniowego i regulują transport makrocząsteczek i składników krwi.
Zwiększona regulacja : pozytywny wpływ regulacyjny na procesy fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym lub systemowym. Na poziomie molekularnym główne miejsca regulacji obejmują receptory błonowe, geny (REGULACJA WYRAŻANIA GENU), mRNA (RNA, MESSENGER) i białka.
Neuralne komórki macierzyste : samoodnawiające się komórki, które generują główne fenotypy układu nerwowego zarówno w zarodku, jak iu dorosłych. Neuralne komórki macierzyste są prekursorami zarówno NEURONÓW, jak i NEUROGLII.
Antygeny HLA-DR : podklasa antygenów HLA-D, która składa się z łańcuchów alfa i beta. Dziedziczenie antygenów HLA-DR różni się od dziedziczenia antygenów HLA-DQ i antygenów HLA-DP.
Podzbiory limfocytów T: Podział limfocytów T, zwłaszcza na podgrupy pomocników / induktorów, supresorów / efektorów i cytotoksycznych, w oparciu o strukturalnie lub funkcjonalnie różne populacje komórek.
Miejsca wiązania, przeciwciała : Lokalne miejsca na powierzchniach przeciwciał, które reagują z miejscami determinującymi antygen na antygenach (EPITOPES.) Są one utworzone z części zmiennych regionów FRAGMENTÓW FAB.
Antygeny, Ly : Grupa antygenów powierzchni limfocytów zlokalizowanych na limfocytach myszy. Specyficzne antygeny Ly są przydatnymi markerami do rozróżniania subpopulacji limfocytów.
Swoistość przeciwciał : Właściwość przeciwciał, która pozwala im reagować z niektórymi ANTYGENICZNYMI DETERMINANTAMI, a nie z innymi. Swoistość zależy od składu chemicznego, sił fizycznych i struktury molekularnej w miejscu wiązania.
Limfocyty : Białe krwinki powstają w tkance limfoidalnej organizmu. Jądro jest okrągłe lub jajowate z grubą, nieregularnie zlepioną chromatyną, podczas gdy cytoplazma jest zazwyczaj jasnoniebieska z granulkami azurofilowymi (jeśli występują). Większość limfocytów można sklasyfikować jako T lub B (z podgrupami każdego) lub NATURALNE KOMÓRKI ZABÓJCZE.
Białko Fas Ligand : białko transbłonowe należące do nadrodziny czynnika martwicy nowotworów, które pierwotnie odkryto na komórkach linii limfoidalno-szpikowej, w tym aktywowanych limfocytów T-limfocytów i komórkach zabójcy naturalnego. Odgrywa ważną rolę w homeostazie immunologicznej i toksyczności komórkowej, wiążąc się z RECEPTOREM FAS i wywołując APOPTOSIS.
Przeszczep, heterologiczny : przeszczep między zwierzętami różnych gatunków.
Zależność dawka-odpowiedź, lek : związek między dawką podanego leku a reakcją organizmu na lek.
Antygeny, CD80 : Ligim kostymulujący wyrażany przez KOMÓRKI PRZEDSTAWIAJĄCE ANTIGEN, który wiąże się z ANTIGENĄ CTLA-4 o wysokiej specyficzności i antygenem CD28 o niskiej specyficzności. Interakcja CD80 z CD28 ANTIGEN zapewnia sygnał kostymulujący dla T-LYMPHOCYTES, podczas gdy jego interakcja z CTLA-4 ANTIGEN może odgrywać rolę w indukowaniu TOLERANCJI PERYFERYJNEJ.
Barwienie i znakowanie : znakowanie materiału biologicznego barwnikiem lub innym odczynnikiem w celu identyfikacji i ilościowego oznaczenia składników tkanek, komórek lub ich ekstraktów.
Reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym : Metody stosowane do wykrywania zamplifikowanych produktów DNA z reakcji łańcuchowej polimerazy, gdy gromadzą się one zamiast na końcu reakcji.
RNA, małe interferowanie : Małe dwuniciowe, niebiałkowe kodujące RNA (21-31 nukleotydów) zaangażowane w funkcje wyciszania genów, zwłaszcza interferencje RNA (RNAi). Endogennie siRNA są generowane z dsRNA (RNA, DOUBLE-STRANDED) przez tę samą rybonukleazę, Dicer, która wytwarza miRNA (MICRORNAS). Idealne dopasowanie nici antysensownej siRNA do ich docelowych RNA pośredniczy w RNAi poprzez cięcie RNA pod kontrolą siRNA. siRNA dzielą się na różne klasy, w tym trans działające siRNA (tasiRNA), RNA związane z powtarzaniem (rasiRNA), RNA o małym skanie (scnRNA) i RNA oddziałujące z białkiem Piwi (piRNA) i mają różne specyficzne funkcje wyciszania genów.
Antygeny, CD4 : antygeny 55 kDa znalezione na HELPER-INDUCER T-LYMPHOCYTES i na wielu innych typach komórek odpornościowych. Antygeny CD4 są członkami rodziny supergenów immunoglobulin i są zaangażowane jako elementy rozpoznawania asocjacyjnego w OGÓLNYCH KOMPLEKSACH HISTOKOMPATYBILNOŚCI ograniczonych odpowiedzi immunologicznych klasy II. Na limfocytach T określają podzbiór pomocnika / induktora. Antygeny CD4 służą również jako receptory INTERLEUKIN-15 i wiążą się z receptorami HIV, wiążąc się bezpośrednio z PROTEINĄ EN120OPE HIV GP120.
Sekwencja aminokwasowa : Kolejność aminokwasów występujących w łańcuchu polipeptydowym. Jest to określane jako podstawowa struktura białek. Ma to fundamentalne znaczenie przy określaniu ZGODNOŚCI BIAŁKA.
Komórki K562 : linia komórkowa ERYTHROLEUKEMIA pochodząca od CHRONICZNEGO MYELOID LEUKEMIA w kryzysie BLAST.
Antygeny, CD24 : białko adhezyjne komórki, które pierwotnie zidentyfikowano jako stabilny termicznie antygen u myszy. Bierze udział w METASTASIS i jest silnie wyrażany w wielu NEOPLASMSACH.
Mezenchymalne komórki zrębowe : szpiku kostnego pochodzące, krwiotwórczych, komórek hematopoetycznych komórkach podporowych macierzystych. Zostały również wyizolowane z innych narządów i tkanek, takich jak KRWI UBRANICZNE, podbłonek żyły pępowinowej i WHARTON JELLY. Komórki te są uważane za źródło multipotencjalnych komórek macierzystych, ponieważ obejmują subpopulacje mezenchymalnych komórek macierzystych.
Limfocyty T, regulatorowe : limfocyty T CD4-dodatnie, które hamują immunopatologię lub chorobę autoimmunologiczną in vivo. Hamują odpowiedź immunologiczną, wpływając na aktywność innych typów komórek. Regulacyjne komórki T obejmują naturalnie występujące komórki CD4 + CD25 +, komórki Tr1 wydzielające IL-10 i komórki Th3.
Szpik kostny : tkanka miękka wypełniająca ubytki kości. Szpik kostny występuje w dwóch rodzajach: żółtym i czerwonym. Żółty szpik znajduje się w dużych jamach dużych kości i składa się głównie z komórek tłuszczowych i kilku prymitywnych komórek krwi. Czerwony szpik jest tkanką krwiotwórczą i jest miejscem produkcji erytrocytów i ziarnistych leukocytów. Szpik kostny składa się z szkieletu tkanki łącznej zawierającej rozgałęzione włókna, a ramka jest wypełniona komórkami szpiku.
CD8-dodatnie limfocyty T : krytyczna subpopulacja regulacyjnych limfocytów T zaangażowanych w interakcje ograniczone przez MHC klasy I. Obejmują one zarówno cytotoksyczne limfocyty T (T-LYMPHOCYTES, CYTOTOXIC), jak i limfocyty T supresorowe CD8.
Komórki CHO : LINIA KOMÓREK pochodząca z jajnika chomika chińskiego Cricetulus griseus (CRICETULUS). Gatunek ten jest ulubionym miejscem badań cytogenetycznych ze względu na małą liczbę chromosomów. Linia komórkowa dostarczyła systemy modelowe do badania zmian genetycznych w hodowanych komórkach ssaków.
Cząsteczki adhezji komórkowej : ligandy powierzchniowe, zwykle glikoproteiny, które pośredniczą w adhezji między komórkami. Ich funkcje obejmują łączenie i łączenie różnych systemów kręgowców, a także utrzymanie integracji tkanek, gojenie się ran, ruchy morfogeniczne, migracje komórek i przerzuty.
Glikoproteiny : sprzężone związki białkowo-węglowodanowe, w tym mucyny, śluzu i glikoproteiny amyloidu.
Receptory, powierzchnia komórki : Białka powierzchni komórki, które z dużym powinowactwem wiążą cząsteczki sygnałowe na zewnątrz komórki i przekształcają to wydarzenie pozakomórkowe w jeden lub więcej sygnałów wewnątrzkomórkowych, które zmieniają zachowanie komórki docelowej (From Alberts, Molecular Biology of Cell, 2nd ed , str. 693-5). Receptory powierzchni komórek, w przeciwieństwie do enzymów, nie zmieniają chemicznie swoich ligandów.
Antygeny, CD15 : antygen trisacharydowy wyrażany na glikolipidach i wielu glikoproteinach na powierzchni komórki. We krwi antygen znajduje się na powierzchni NEUTROFILÓW; Eozynofile; i MONOCYTES. Ponadto antygen CD15 jest antygenem embrionalnym specyficznym dla danego etapu.
Neutrofile : ziarniste leukocyty posiadające jądro z trzema do pięciu płatów połączone smukłymi nitkami chromatyny i cytoplazma zawierające drobne niepozorne granulki i barwione neutralnymi barwnikami.
Cricetinae : podrodzina z rodziny MURIDAE, obejmująca chomiki. Cztery bardziej popularne rodzaje to Cricetus, CRICETULUS; MESOCRICETUS; i PHODOPUS.
Podjednostka alfa receptora interleukiny-2 : Podjednostka receptora interleukiny-2 o niskim powinowactwie, która łączy się z podjednostką BETA RECEPTORA INTERLEUKIN-2 i WSPÓLNYM ŁAŃCUCHEM GAMMA-RECEPTOREM INTERLEUKIN, tworząc receptor o wysokim powinowactwie dla INTERLEUKIN-2.
Epitopy : miejsca na antygenie, które oddziałują ze specyficznymi przeciwciałami.
Receptory, IgG : Specyficzne miejsca molekularne na powierzchni różnych komórek, w tym limfocytów B i makrofagów, które łączą się z IMMUNOGLOBULINEM G. Istnieją trzy podklasy: Fc gamma RI (antygen CD64, receptor o niskim powinowactwie), Fc gamma RII (antygen CD32, receptor o wysokim powinowactwie) i Fc gamma RIII (antygen CD16, receptor o niskim powinowactwie).
Krew płodowa : Krew płodu. Wymiana PLACENTA między substancjami odżywczymi i odpadami między krwią płodową a matczyną. Krew pępowinowa jest krwią zawartą w naczyniach pępowinowych (sznur miąższowy) w chwili porodu.
Grasica : pojedynczy, niesparowany pierwotny narząd limfatyczny usytuowany w MEDIASTINUM, rozciągający się bardziej do szyi do dolnej krawędzi DREWNO TYLKO i niżej do czwartej chrząstki kostnej. Jest niezbędny do prawidłowego rozwoju funkcji immunologicznej we wczesnym okresie życia. W okresie dojrzewania zaczyna ewoluować, a znaczna część tkanki zostaje zastąpiona tłuszczem.
Antygeny, CD44 : Kwaśne siarczanowe integralne glikoproteiny błonowe wyrażane w kilku alternatywnie składanych i zmiennych glikozylowanych formach na wielu różnych typach komórek, w tym dojrzałych limfocytów T, limfocytów B, tymocytów rdzeniowych, granulocytów, makrofagów, erytrocytów i fibroblastów. Antygeny CD44 są podstawowymi receptorami powierzchniowymi komórek dla hialuronianu i ta interakcja pośredniczy w wiązaniu limfocytów z żyłkami śródbłonka o wysokim poziomie. (From Abbas i in., Cellular and Molecular Immunology, wyd. 2, str. 156)
Sekwencja zasad: sekwencja PURINÓW i PIRYMIDYN w kwasach nukleinowych i polinukleotydach. Nazywa się to również sekwencją nukleotydową.
Regulacja ekspresji genów, nowotworowa : Dowolny proces, w którym czynniki jądrowe, cytoplazmatyczne lub międzykomórkowe wpływają na różnicową kontrolę działania genów w tkance nowotworowej.
Retroviridae : rodzina wirusów RNA, które infekują ptaki i ssaki oraz kodują enzym odwrotną transkryptazę. Rodzina zawiera siedem rodzajów: DELTARETROVIRUS; LENTIVIRUS; RETROWIRUSY TYPU B, SSAKI; ALFARETROWIRUS; GAMMARETROWIRUS; RETROWIRUSY TYPU D; i SPUMAVIRUS. Kluczową cechą biologii retrowirusa jest synteza kopii DNA genomu, który jest zintegrowany z komórkowym DNA. Po integracji czasami nie jest wyrażany, ale utrzymywany w stanie utajonym (PROVIRUSES).
Peptydy : członkowie klasy związków złożonych z AMINOKWASÓW połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi między sąsiadującymi aminokwasami w struktury liniowe, rozgałęzione lub cykliczne. OLIGOPEPTYDY składają się z około 2-12 aminokwasów. Polipeptydy składają się z około 13 lub więcej aminokwasów. BIAŁKA to liniowe polipeptydy, które normalnie są syntetyzowane na RIBOSOMACH.
Antygeny, różnicowanie, mielomonocytowe : antygeny powierzchniowe wyrażane na komórkach mieloidalnych serii granulocyt-monocyt-histiocyt podczas różnicowania. Analiza ich reaktywności w prawidłowych i złośliwych komórkach mielomonocytowych jest przydatna w identyfikacji i klasyfikacji ludzkich białaczek i chłoniaków.
Biblioteka peptydów : Zbiór sklonowanych peptydów lub chemicznie syntetyzowanych peptydów, często składających się ze wszystkich możliwych kombinacji aminokwasów tworzących peptyd n-aminokwasowy.
Myszy, nagie : Zmutowane myszy homozygotyczne pod względem recesywnego genu „nagiego”, który nie rozwija grasicy. Są przydatne w badaniach nad guzami i badaniach odpowiedzi immunologicznych.
Antygeny, różnicowanie, limfocyty T : Antygeny wyrażane na błonie komórkowej limfocytów T podczas różnicowania, aktywacji oraz transformacji normalnej i nowotworowej. Ich charakterystyka fenotypowa jest ważna w diagnostyce różnicowej i badaniach ontogenii grasicy i funkcji komórek T.
Test hodowli limfocytów, mieszany : Miara zgodności tkankowej w locus HL-A. Limfocyty krwi obwodowej od dwóch osób miesza się razem w hodowli tkankowej przez kilka dni. Limfocyty od niekompatybilnych osobników będą się wzajemnie stymulować do znacznej proliferacji (mierzone za pomocą wychwytu tymidyny w trytach), podczas gdy limfocyty od osobników kompatybilnych nie. W jednokierunkowym teście MLC limfocyty jednego z osobników są inaktywowane (zwykle przez leczenie MITOMYCYNĄ lub napromieniowaniem), umożliwiając w ten sposób proliferację jedynie nieleczonej pozostałej populacji komórek w odpowiedzi na obce antygeny zgodności tkankowej.
Receptory, Fibronektyna : Specyficzne receptory na powierzchni komórki, które wiążą się z FIBRONEKTYNAMI. Badania wykazały, że receptory te działają w pewnych rodzajach kontaktu z klejem, a także odgrywają ważną rolę w montażu matrycy. Receptory te obejmują tradycyjny receptor fibronektyny, zwany także INTEGRIN ALPHA5BETA1 i kilka innych integryn.
Integriny: Rodzina glikoprotein przezbłonowych (MEMBRANE GLYCOPROTEINS) składająca się z niekowalencyjnych heterodimerów. Oddziałują one z szeroką gamą ligandów, w tym ZEWNĘTRZNEM BIAŁKIEM MATRIX; UZUPEŁNIENIE i inne komórki, podczas gdy ich domeny wewnątrzkomórkowe oddziałują z CYTOSKELETONEM. Integryny składają się z co najmniej trzech zidentyfikowanych rodzin: receptorów cytoadhezynowych (RECEPTORÓW, CYTOADHESIN), receptorów adhezyjnych leukocytów (RECEPTORÓW, PRZYCZEPNOŚCI LEUKOCYTU) i BARDZO PÓŹNYCH RECEPTORÓW ANTIGENOWYCH. Każda rodzina zawiera wspólną podjednostkę beta (ŁAŃCUCHY INTEGRIN BETA) w połączeniu z jedną lub więcej odrębnymi podjednostkami alfa (ŁAŃCUCHY INTEGRIN ALFA). Receptory te uczestniczą w adhezji macierzy komórkowej i komórce w wielu ważnych fizjologicznie procesach, w tym w rozwoju embriologicznym; HEMOSTAZA; ZAKRZEPICA; GOJENIE SIĘ RAN; immunologiczne i nieimmunologiczne mechanizmy obronne; i transformacja onkogenna.
Antygeny, CD11 : Grupa trzech różnych łańcuchów alfa (CD11a, CD11b, CD11c), które są powiązane z niezmiennym łańcuchem beta CD18 (ANTIGENS, CD18). Trzy powstałe cząsteczki adhezyjne leukocytów (RECEPTORY, PRZYCZEPNOŚĆ LEUKOCYTE) to ANTYGEN-1 ZWIĄZANY Z FUNKCJĄ LIMFOCYTY; MAKROPHAGE-1 ANTIGEN; i ANTIGEN, P150,95.
Białka związane z GPI : podklasa białek połączonych z lipidami, które zawierają GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOL LINKAGE, który utrzymuje je w komórce MEMBRANE.
Antygeny, CD8 : Antygeny różnicujące występujące na tymocytach oraz na cytotoksycznych i supresorowych limfocytach T. Antygeny CD8 należą do rodziny supergenów immunoglobulin i są asocjacyjnymi elementami rozpoznającymi w interakcjach MHC (główny kompleks zgodności tkankowej) klasy I.
Fluorescencja : Właściwość emitowania promieniowania podczas naświetlania. Emitowane promieniowanie ma zwykle dłuższą długość fali niż to zdarzenie lub jest pochłaniane, np. Substancja może być naświetlana promieniowaniem niewidzialnym i emitować światło widzialne. Fluorescencja rentgenowska jest stosowana w diagnostyce.
Caspase 3 : Krótka kaspaza pro-domenowa, która odgrywa rolę efektorową w APOPTOSIS. Jest on aktywowany przez INICJATOR CASPASES, taki jak CASPASE 9. Izoformy tego białka istnieją z powodu wielu alternatywnych składania jego RNA MESSENGER.
Leukocyty : białe krwinki. Należą do nich ziarniste leukocyty (BASOPHILS; EOSINOPHILS; i NEUTROPHILS), a także leukocyty nie granulowane (LYMPHOCYTES i MONOCYTES).
Erytrocyty : czerwone krwinki. Dojrzałe erytrocyty to nienukleowane, dwuwklęsłe dyski zawierające HEMOGLOBIN, którego funkcją jest transport TLENU.
Cytotoksyczność, immunologiczna : Zjawisko niszczenia komórek docelowych przez immunologicznie aktywne komórki efektorowe. Może być wywołany bezpośrednio przez uwrażliwione limfocyty T lub limfoidalne lub szpikowe komórki „zabójcze”, lub może być mediowany przez przeciwciało cytotoksyczne, czynnik cytotoksyczny uwalniany przez komórki limfoidalne lub dopełniacz.
Histokompatybilność Antygeny klasy II : Duże, transbłonowe, niekowalencyjnie połączone glikoproteiny (alfa i beta). Oba łańcuchy mogą być polimorficzne, chociaż występuje więcej zmian strukturalnych w łańcuchach beta. Antygeny klasy II u ludzi nazywane są antygenami HLA-D i są kodowane przez gen na chromosomie 6. U myszy dwa geny o nazwie IA i IE na chromosomie 17 kodują antygeny H-2. Antygeny znajdują się na limfocytach B, makrofagach, komórkach naskórka i nasieniu i uważa się, że pośredniczą w kompetencjach i współpracy komórkowej w odpowiedzi immunologicznej. Termin antygeny IA stosowany był wyłącznie w odniesieniu do białek kodowanych przez geny IA u myszy, ale obecnie jest stosowany jako ogólny termin na dowolny antygen zgodności tkankowej klasy II.
Komunikacja komórkowa : Dowolny z kilku sposobów, w jaki żywe komórki organizmu komunikują się ze sobą, czy to poprzez bezpośredni kontakt między komórkami, czy też za pomocą sygnałów chemicznych przenoszonych przez substancje neuroprzekaźnikowe, hormony i cykliczny AMP.
Antygeny, CD86 : Ligim kostymulujący wyrażany przez KOMÓRKI PRZEDSTAWIAJĄCE ANTIGEN, który wiąże się z ANTIGENEM CD28 o wysokiej swoistości i ANTIGEN CTLA-4 o niskiej specyficzności. Interakcja CD86 z CD28 ANTIGEN zapewnia sygnał stymulujący T-LYMPHOCYTES, podczas gdy jego interakcja z CTLA-4 ANTIGEN może odgrywać rolę w indukowaniu TOLERANCJI PERYFERYJNEJ.
Myszy, szczepy wsobne : genetycznie identyczne osobniki powstały z bratnich i siostrzanych skojarzeń, które były prowadzone od dwudziestu lub więcej pokoleń, lub przez skojarzenie rodzicielskie x potomstwo przeprowadzone z pewnymi ograniczeniami. Wszystkie zwierzęta w szczepie wsobnym pochodzą od wspólnego przodka dwudziestego pokolenia.
Ligazy koenzymowe A : Enzymy, które katalizują tworzenie pochodnych acylo-CoA. EC 6.2.1.
Modele chorób, zwierzęta : naturalnie występujące lub eksperymentalnie wywoływane choroby zwierząt z procesami patologicznymi wystarczająco podobnymi do tych u ludzi. Są one wykorzystywane jako modele badań chorób ludzkich.
Nowotwory Białka : Białka, których nienormalna ekspresja (przyrost lub utrata) jest związana z rozwojem, wzrostem lub postępem NEOPLASMS. Niektóre białka nowotworowe są antygenami nowotworowymi (ANTIGENS, NEOPLASM), tj. Indukują reakcję immunologiczną na nowotwór. Wiele białek nowotworowych zostało scharakteryzowanych i stosuje się je jako markery nowotworowe (BIOMARKERY, Guz), gdy są wykrywalne w komórkach i płynach ustrojowych jako monitory obecności lub wzrostu nowotworów. Nieprawidłowa ekspresja białek ONCOGENE bierze udział w transformacji nowotworowej, podczas gdy utrata ekspresji białek supresorowych nowotworów wiąże się z utratą kontroli wzrostu i postępem nowotworu.
Myszy, wsobny C3H
Techniki transferu genów : Wprowadzenie funkcjonalnych (zwykle sklonowanych) genów do komórek. Do transferu genów stosuje się różne techniki i procesy zachodzące w naturze, takie jak hybrydyzacja komórek, LIPOSOMES lub transfer genów za pośrednictwem mikrokomórek, ELEKTROPORACJA, transfer genów za pośrednictwem chromosomów, TRANSFekcja i TRANSDUKCJA GENETYCZNA. Transfer genów może skutkować genetycznie transformowanymi komórkami i pojedynczymi organizmami.
Fuzja komórek : fuzja komórek somatycznych in vitro lub in vivo, co powoduje hybrydyzację komórek somatycznych.
Transdukcja, genetyka : Transfer bakteryjnego DNA przez fagi z zakażonej bakterii do innej bakterii. Odnosi się to również do przenoszenia genów do komórek eukariotycznych przez wirusy. Ten naturalnie występujący proces jest rutynowo wykorzystywany jako TECHNIKA TRANSFERU GENU.
Receptory, Urokinaza Plasminogen Activator : Receptor zewnątrzkomórkowy specyficzny dla AKTYWATORA PLAZMINOGENOWEGO TYPU UROKINASE. Jest on przyłączony do błony komórkowej poprzez LINIA GLYKOSYLFOSFATYDYLINOSITOLOWA i odgrywa rolę we wspólnej lokalizacji aktywatora plazminogenu typu urokinazowego z PLASMINOGENEM.
Fragmenty immunoglobulin : Częściowe cząsteczki immunoglobulin powstałe w wyniku selektywnego cięcia przez enzymy proteolityczne lub wytworzone technikami PROTEIN ENGINEERING.
Adenoviridae : rodzina wirusów bezotoczkowych infekujących ssaki (MASTADENOVIRUS) i ptaki (AVIADENOVIRUS) lub oba (ATADENOVIRUS). Zakażenia mogą przebiegać bezobjawowo lub powodować różne choroby.
Kaspazy : rodzina wewnątrzkomórkowych endodeptydaz CYSTEINOWYCH, które odgrywają rolę w regulacji stanu zapalnego i apoptozy. W szczególności rozszczepiają peptydy w aminokwasie CYSTEINOWYM, który następuje po reszcie kwasu ASPARTYCZNEGO. Kaspazy są aktywowane przez proteolityczne rozszczepienie formy prekursorowej z wytworzeniem dużych i małych podjednostek, które tworzą enzym. Ponieważ miejsce cięcia w prekursorach odpowiada specyficzności kaspaz, może wystąpić sekwencyjna aktywacja prekursorów przez aktywowane kaspazy.
Fagocytoza : pochłanianie i degradacja mikroorganizmów; inne komórki, które są martwe, umierające lub chorobotwórcze; i obce cząstki przez komórki fagocytarne (FAGOCITY).
Faza G1 : Okres CYKLU KOMÓRKOWEGO poprzedzający replikację DNA w FAZIE S. Podfazy G1 obejmują „kompetencje” (reagowanie na czynniki wzrostu), G1a (wejście do G1), G1b (progresja) i G1c (łączenie). Postęp przez podfazy G1 odbywa się poprzez ograniczenie czynników wzrostu, składników odżywczych lub inhibitorów.
Komórki krwi : komórki znajdujące się w płynie ustrojowym krążącym w układzie sercowo-naczyniowym.
Antygeny, CD11b : Antygen CD, który zawiera konserwatywną domenę I, która bierze udział w wiązaniu ligandu. W połączeniu z CD18 dwie podjednostki tworzą MAKROFAG-1 ANTIGEN.
Cząsteczka adhezji międzykomórkowej 1 : Ligand powierzchniowy komórki zaangażowany w adhezję i zapalenie leukocytów. Jego wytwarzanie jest indukowane przez interferon gamma i jest wymagane do migracji neutrofili do tkanki zapalnej.
Węzły chłonne : Są to ciała owalne lub o kształcie fasoli (o średnicy 1–30 mm) rozmieszczone wzdłuż układu limfatycznego.
Antygeny : Substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy i wywołujące reakcję immunologiczną.
Etykietowanie nick-end in situ: metoda in situ do wykrywania obszarów DNA, które są nacięte podczas APOPTOSIS. Końcowa transferaza deoksynukleotydylowa jest stosowana do dodania znakowanego dUTP, w sposób niezależny od matrycy, do 3 głównych końców OH jedno- lub dwuniciowego DNA. Terminalne oznaczenie końca nici transferazy deoksynukleotydylowej, lub TUNEL, oznacza apoptozę na poziomie pojedynczej komórki, czyniąc ją bardziej wrażliwą niż elektroforeza w żelu agarozowym do analizy FRAGMENTACJI DNA.
Inżynieria białek : Procedury, za pomocą których struktura i funkcja białka są zmieniane lub tworzone in vitro poprzez zmianę istniejących lub syntezę nowych genów strukturalnych, które kierują syntezą białek o pożądanych właściwościach. Takie procedury mogą obejmować projektowanie MOLEKULARNYCH MODELI białek przy użyciu GRAFIKI KOMPUTEROWEJ lub innych technik modelowania molekularnego; mutageneza miejscowa (MUTAGENESIS, SITE-SPECIFIC) istniejących genów; oraz techniki DIRECTED MOLECULAR EVOLUTION w celu stworzenia nowych genów.
Myszy, nokaut : Szczepy myszy, w których niektóre RODZAJE ich GENOMÓW zostały zakłócone lub „znokautowane”. W celu wytworzenia nokautów, przy użyciu technologii RECOMBINANT DNA, normalna sekwencja DNA badanego genu jest zmieniana, aby zapobiec syntezie normalnego produktu genowego. Sklonowane komórki, w których ta zmiana DNA zakończyła się powodzeniem, są następnie wstrzykiwane do myszy EMBRYOS w celu wytworzenia chimerycznych myszy. Chimeryczne myszy są następnie hodowane w celu uzyskania szczepu, w którym wszystkie komórki myszy zawierają zaburzony gen. Myszy znokautowane są używane jako DOŚWIADCZALNE MODELE ZWIERZĄT w chorobach (MODELE CHORÓB, ZWIERZĘTA) oraz w celu wyjaśnienia funkcji genów.
Linia komórkowa, transformowana : eukariotyczna linia komórkowa uzyskana w fazie spoczynkowej lub stacjonarnej, która przechodzi konwersję do stanu nieuregulowanego wzrostu w hodowli, przypominającego guz in vitro. Występuje spontanicznie lub poprzez interakcję z wirusami, onkogenami, promieniowaniem lub lekami / chemikaliami.
Myszy, Inbred DBA
Receptory, immunologiczne : Cząsteczki powierzchni komórek w komórkach układu odpornościowego, które specyficznie wiążą cząsteczki powierzchniowe lub cząsteczki przekaźnikowe i wyzwalają zmiany w zachowaniu komórek. Chociaż receptory te zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w układzie odpornościowym, wiele z nich pełni ważne funkcje w innych miejscach.
Antygeny, CD95 : Podtyp receptora czynnika martwicy nowotworów występujący w różnych tkankach i na aktywowanych limfocytach. Ma swoistość dla FAS LIGAND i odgrywa rolę w regulacji obwodowych odpowiedzi immunologicznych i APOPTOSIS. Istnieje wiele izoform białka z powodu wielu ALTERNATYWNYCH SPLICINGÓW. Aktywowany receptor sygnalizuje przez zachowaną domenę śmierci, która wiąże się ze specyficznymi CZYNNIKAMI ZWIĄZANYMI Z ODBIORCĄ TNF w CYTOPLASMIE.
Interleukina-4 : Rozpuszczalny czynnik wytwarzany przez aktywowane T-LYMPHOCYTES, który indukuje ekspresję GENÓW MHC KLASY II i RECEPTORÓW FC na B-LYMPHOCYTES i powoduje ich proliferację i różnicowanie. Działa również na limfocyty T, MAST CELLS i kilka innych komórek linii krwiotwórczej.
Immunoglobulina G : główna klasa izotypów immunoglobulin w normalnej surowicy ludzkiej. Istnieje kilka podklas izotypowych IgG, na przykład IgG1, IgG2A i IgG2B.
Komórki zrębu: Komórki tkanki łącznej narządu znalezionego w luźnej tkance łącznej. Najczęściej są one związane z błoną śluzową macicy i jajnikiem, a także z układem krwiotwórczym i gdzie indziej.
Szczury, Inbred Lew
Przeszczep nowotworów : eksperymentalny przeszczep nowotworów u zwierząt laboratoryjnych do celów badawczych.
Interleukina-1 : rozpuszczalny czynnik wytwarzany przez MONOCYTES; MAKROFAGI i inne komórki, które aktywują limfocyty T i wzmacniają ich odpowiedź na mitogeny lub antygeny. Interleukina-1 jest ogólnym terminem odnoszącym się do jednego z dwóch odrębnych białek, INTERLEUKIN-1ALPHA i INTERLEUKIN-1BETA. Biologiczne efekty IL-1 obejmują zdolność do zastąpienia wymagań makrofagów dla aktywacji komórek T.
Interleukina-8 : Członek rodziny chemokin CXC, który odgrywa rolę w regulacji ostrej odpowiedzi zapalnej. Jest wydzielany przez różne typy komórek i indukuje CHEMOTAXIS NEUTROFILI i innych komórek zapalnych.
Rozmiar komórki : Ilość objętości lub powierzchni komórek.
Lentiwirus : rodzaj rodziny RETROVIRIDAE składający się z nienowotworowych retrowirusów, które wywołują choroby wielonarządowe charakteryzujące się długimi okresami inkubacji i trwałym zakażeniem. Lentiwirusy są wyjątkowe, ponieważ zawierają otwarte ramki odczytu (ORF) między genami pol i env oraz w regionie en '3′. Rozpoznanych jest pięć serogrup, odzwierciedlających ssacze gospodarze, z którymi są związane. HIV-1 jest rodzajem gatunku.
Fibronektyny : glikoproteiny znajdujące się na powierzchniach komórek, szczególnie w strukturach włókienkowych. Białka są tracone lub redukowane, gdy komórki te ulegają transformacji wirusowej lub chemicznej. Są bardzo podatne na proteolizę i są substratami dla aktywowanego czynnika krzepnięcia krwi VIII. Formy obecne w osoczu nazywane są globulinami nierozpuszczalnymi w zimnie.
Fragmentacja DNA : Podział DNA na krótsze fragmenty za pomocą endonukleolitycznego DNA CLEAVAGE w wielu miejscach. Obejmuje on fragmentację DNA wewnątrznukleosomalnego, która wraz z kondensacją chromatyny uważana jest za znak rozpoznawczy APOPTOSIS.
Ligandy : Cząsteczka, która wiąże się z inną cząsteczką, stosowana szczególnie w odniesieniu do małej cząsteczki, która wiąże się specyficznie z większą cząsteczką, np. Antygen wiążący się z przeciwciałem, hormon lub neuroprzekaźnik wiążący się z receptorem lub substrat lub efektor allosteryczny wiązanie z enzymem. Ligandy są również cząsteczkami, które oddają lub akceptują parę elektronów, tworząc współrzędne wiązanie kowalencyjne z centralnym atomem metalu kompleksu koordynacyjnego. (Z Dorland, 27 edycja)
Immunoglobuliny : białka podjednostkowe, które działają w ODPORNOŚCI. Są wytwarzane przez B LYMPHOCYTES z IMMUNOGLOBULIN GENES. Składają się z dwóch ciężkich (IMMUNOGLOBULIN HEAVY CHAINS) i dwóch lekkich łańcuchów (IMMUNOGLOBULIN LIGHT CHAINS) z dodatkowymi pomocniczymi łańcuchami polipeptydowymi w zależności od ich izoform. Różnorodne izoformy obejmują postacie monomeryczne lub polimerowe oraz postacie przezbłonowe (RECEPTORY ANTIGENOWE B-CELL) lub postacie wydzielane (PRZECIWCIAŁA). Są one podzielone przez sekwencję aminokwasową ich ciężkich łańcuchów na pięć klas (IMMUNOGLOBULIN A; IMMUNOGLOBULIN D; IMMUNOGLOBULIN E; IMMUNOGLOBULIN G; IMMUNOGLOBULIN M) i różne podklasy.
Czynniki transkrypcyjne SOXB1 : podklasa czynników transkrypcyjnych SOX, które ulegają ekspresji w tkance neuronalnej, gdzie mogą odgrywać rolę w regulacji ZRÓŻNICOWANIA KOMÓREK. Członkowie tej podklasy są ogólnie uważani za aktywatory transkrypcji.
Fluoresceiny : rodzina pochodnych spiro (izobenzofuranu-1 (3H), 9 ’- (9H) ksanten) -3-onu. Są one stosowane jako barwniki, jako wskaźniki różnych metali i jako znaczniki fluorescencyjne w testach immunologicznych.
Chimera : osobnik zawierający populacje komórek pochodzące z różnych zygot.
Antygeny, CD56 : Izoforma 140 kDa NCAM (cząsteczka adhezji komórek nerwowych) zawierająca domenę transbłonową i krótki ogon cytoplazmatyczny. Jest on wyrażany przez wszystkie limfocyty pośredniczące w cytotoksyczności bez MHC i jest obecny na niektórych tkankach nerwowych i nowotworach.
Hematopoeza : Rozwój i tworzenie różnych rodzajów KRWI. Hematopoeza może odbywać się w szpiku kostnym (rdzeniu szpikowym) lub poza szpiku kostnym (HEMATOPOIESIS, EXTRAMEDULLARY).
Wiązanie białek : proces, w którym substancje endogenne lub egzogenne wiążą się z białkami, peptydami, enzymami, prekursorami białka lub związkami pokrewnymi. Konkretne miary wiązania białka są często stosowane jako testy w ocenach diagnostycznych.
Interleukina-2 : rozpuszczalna substancja opracowana przez stymulowane antygenem lub mitogenem T-LYMPHOCYTES, która indukuje syntezę DNA w naiwnych limfocytach.
Limfocyty T, cytotoksyczne : Immunizowane limfocyty T, które mogą bezpośrednio niszczyć odpowiednie komórki docelowe. Te cytotoksyczne limfocyty można wytwarzać in vitro w mieszanych hodowlach limfocytów (MLC), in vivo podczas reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi (GVH) lub po immunizacji przeszczepem, komórką nowotworową lub komórką docelową transformowaną wirusowo lub chemicznie zmodyfikowaną. Zjawisko lityczne jest czasem określane jako limfoliza komórkowa (CML). Te komórki CD8-dodatnie różnią się od NATURALNYCH KOMÓREK KILLEROWYCH i NATURALNYCH KOMÓREK KILLEROWYCH. Istnieją dwa fenotypy efektorowe: TC1 i TC2.
Region zmienny immunoglobuliny : ten region cząsteczki immunoglobuliny, który różni się sekwencją i składem aminokwasowym i zawiera miejsce wiązania dla określonego antygenu. Znajduje się na N-końcu fragmentu Fab immunoglobuliny. Obejmuje regiony hiperzmienne (REGULAMIN KOMPLEMENTARNOŚCI) i regiony zrębowe.